Regulamin Programu Partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy

1. Partnerem

oraz

2. firmą 110 procent Agnieszka Peszek

z siedzibą w Czarnym Lesie (05-825), przy ulicy Cymuty 4

NIP PL9512151451

zwaną  dalej 110 procent.

Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z 110 procent zgodnie z Regulaminem.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl jest 110 procent.

2. Celem Programu Partnerskiego jest reklamowanie marki, produktów i usług oferowanych w ramach serwisów online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl . 110 procent do współpracy z serwisami dostarczającymi użytkownikom merytorycznych, unikalnych treści lub oferującymi usługi lub produkty tematycznie powiązane z działalnością serwisów online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych w niniejszej umowie współpracy.

3. Uczestnictwo jest dobrowolne. 110 procent odpłatnie wynajmuje powierzchni reklamowej na stronach i serwisach internetowych Partnera.

4. Za wynajem powierzchni na stronach internetowych Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie o współpracy.

§ 2 Definicje

1. strona  online.agnieszkapeszek.pl lub agnieszkapeszek.pl oznacza jedną ze stron www.online.agnieszkapeszek.pl lub www.agnieszkapeszek.pl, którego właścicielem jest 110 procent.

2. Program Partnerski to forma współpracy pomiędzy 110 procent a Partnerem polegająca na odpłatnym wynajmowaniu powierzchni na stronie internetowej Partnera w celu publikacji materiałów reklamowych.

3. Partner oznacza:

  1. a) Osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  2. b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy. Proces polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, złożeniu oświadczenia o akceptacji warunków niniejszej umowy o współpracy oraz aktywacji konta Partnera.

5. Strona internetowa oznacza stronę internetową Partnera,

6. Materiały reklamowe są to materiały graficzne umieszczane na stronach internetowych Partnera, zawierające unikalny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

7. Link referencyjny oznacza link przekierowujący do stron online.agnieszkapeszek.pl lub agnieszkapeszek.pl zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

8. Użytkownik oznacza osobę, która jest zainteresowana produktami oferowanymi za pośrednictwem Partnera.

9. Konto oznacza indywidualne konto Partnera w Programie Partnerskim, na którym zapisywana jest wysokość wynagrodzenia oraz wszelkie działania Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

10. Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu wynajmowania powierzchni reklamowej na stronie internetowej Partnera.

§ 3 Zawarcie umowy i zmiana danych

  1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://online.agnieszkapeszek.pl/panel-partnera

2. Rejestrując się Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz zgadza się na przetwarzanie przez 110 procent danych osobowych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Umowa zostaje zawarta każdorazowo w Czarnym Lesie z chwilą dokonania Rejestracji konta Partnera.

4. Z chwilą aktywacji konta, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu administracyjnego.

5. 110 procent może zwrócić się do Partnera o udostępnienie dodatkowych danych lub dostarczenie określonych dokumentów w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6. Negatywna weryfikacja lub brak zastosowania się przez Partnera do żądania dokumentów uprawnia 110 procent do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 Prawa i obowiązki po 110 procent

1. Dostęp do panelu Programu Partnerskiego Partner otrzymuje po zarejestrowaniu się na stronie https://online.agnieszkapeszek.pl/panel-partnera

2. 110 procent udostępnia Partnerom materiały reklamowe w celu publikacji na stronach internetowych Partnera zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. 110 procent nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały udostępnione w panelu administracyjnym Programu Partnerskiego lub przekazane przez osobę upoważnioną.

4. 110 procent uprawnione jest do kontroli i weryfikacji stron Partnera, w celu sprawdzenia jej zgodności z niniejszym regulaminem. Odmowa przekazania adresu strony internetowej przez Partnera lub brak jej akceptacji jest podstawą do zerwania umowy o współpracy przez 110 procent w trybie natychmiastowym bez prawa do wypłacenia wynagrodzenia.

5. 110 procent przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych.

6. 110 procent będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować emisję reklamy i wynikające z niej zdarzenia.

7. 110 procent udostępni Partnerowi określone w zasadach programu statystyki dotyczące emisji reklamy i wynikających z tego zdarzeń. Partner otrzyma do nich dostęp online za pośrednictwem konta Partnera.

8. 110 procent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Umowy Współpracy oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.

§ 5 Prawa i obowiązki Partnera

1. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.

2. Partner ma prawo umieszczać materiały reklamowe lub wysyłać je do użytkowników Internetu, jeżeli wyrazili oni na to zgodę.

3. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do nie zamieszczania materiałów reklamowych na stronach:

a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania;

b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt;

c) pornograficznych i erotycznych;

d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu;

e) o charakterze naruszającym interesy110 procent.

4. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących ze stron www.online.agnieszkapeszek.pl lub www.agnieszkapeszek.pl w sposób wykraczający poza postanowienia umowy, bez pisemnej zgody 110 procent W szczególności zabronione jest:

a) tworzenie stron internetowych będących obrazem stron online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl i/lub wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;

b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile stron online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl;

c) kopiowanie opisów kursów oraz wszelkich treści ze stron i podstron online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl i umieszczanie ich na swoich stronach;

d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny.

6. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu § 5, konto może zostać zablokowane przez 110 procent bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

7. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe.

§ 6 Zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Z tytułu najmowania powierzchni reklamowej, Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości netto dokonanych i opłaconych zakupów Produktów. Wszystkie Produkty dostępne w ofercie na stronie online.agnieszkapeszek.pl i agnieszkapeszek.pl objęte są Programem Partnerskim.

2. 110 procent zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.

3. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przesłaniu na adres 110 procent faktury lub rachunku na dane adres mailowy agnieszka@agnieszkapeszek.pl lub adres firmy:

110 procent

Cymuty 4, 05-825 Czarny Las

o treści: „Najem powierzchni reklamowej“

4. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów – zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków.

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia faktury VAT lub rachunku do 110 procent.

6. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.

7. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe lub niepełne 110 procent wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 7 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje odroczeniem wypłaty wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Partnera poprawnych danych. 110 procent ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

8. W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane w skutek naruszenia Umowy Współpracy lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone.

§ 7 Komunikacja

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy.

2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym lub e-mailem.

3. Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy. Do 110 procent na agnieszka@agnieszkapeszek.pl

§ 8 Poufność

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy bez zgody drugiej strony.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Umowy Współpracy 110 procent ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego przez 110 procent traci on zdobyte do tej chwili, niewypłacone środki finansowe.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

2. W przypadku sporów wynikających z Umowy Współpracy strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny.

3. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego.

4. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem www.online.agnieszkapeszek.pl.